Kyusho Jitsu – Culemborg

Yashindo Kyusho Jitsu Eendenkooi 3, Culemborg

Bij Yashindo Kyusho Jitsu kun je lessen volgen in de Kyusho Jitsu. Met Kyusho Jitsu vertellen wij en laten je ervaren hoe technieken die je al in je eigen Martial […]

Kyusho Jitsu / Dim Mak Oirschot

Kyusho Jitsu Oirschot Industrieweg 9c, Oirschot

Bij Kyusho Jitsu Oirschot kun je lessen volgen in de Kyusho Jitsu / Dim Mak en martiale Qi Gong. Met Kyusho Jitsu/ Dim Mak kun je leren waar je je […]

Kyusho Jitsu – Culemborg

Yashindo Kyusho Jitsu Eendenkooi 3, Culemborg

Bij Yashindo Kyusho Jitsu kun je lessen volgen in de Kyusho Jitsu. Met Kyusho Jitsu vertellen wij en laten je ervaren hoe technieken die je al in je eigen Martial […]

Kyusho Jitsu – Culemborg

Yashindo Kyusho Jitsu Eendenkooi 3, Culemborg

Bij Yashindo Kyusho Jitsu kun je lessen volgen in de Kyusho Jitsu. Met Kyusho Jitsu vertellen wij en laten je ervaren hoe technieken die je al in je eigen Martial […]

Kyusho Jitsu/Dim Mak Oirschot

Kyusho Jitsu Oirschot Industrieweg 9c, Oirschot

Bij Kyusho Jitsu Oirschot kun je lessen volgen in de Kyusho Jitsu / Dim Mak en martiale Qi Gong. Met Kyusho Jitsu/ Dim Mak kun je leren waar je je […]

Kyusho Jitsu – Culemborg

Yashindo Kyusho Jitsu Eendenkooi 3, Culemborg

Bij Yashindo Kyusho Jitsu kun je lessen volgen in de Kyusho Jitsu. Met Kyusho Jitsu vertellen wij en laten je ervaren hoe technieken die je al in je eigen Martial […]

Kyusho Jitsu – Culemborg

Yashindo Kyusho Jitsu Eendenkooi 3, Culemborg

Bij Yashindo Kyusho Jitsu kun je lessen volgen in de Kyusho Jitsu. Met Kyusho Jitsu vertellen wij en laten je ervaren hoe technieken die je al in je eigen Martial […]

Kyusho Jitsu / Dim Mak Oirschot

Kyusho Jitsu Oirschot Industrieweg 9c, Oirschot

Bij Kyusho Jitsu Oirschot kun je lessen volgen in de Kyusho Jitsu / Dim Mak en martiale Qi Gong. Met Kyusho Jitsu/ Dim Mak kun je leren waar je je […]

Kyusho Jitsu – Culemborg

Yashindo Kyusho Jitsu Eendenkooi 3, Culemborg

Bij Yashindo Kyusho Jitsu kun je lessen volgen in de Kyusho Jitsu. Met Kyusho Jitsu vertellen wij en laten je ervaren hoe technieken die je al in je eigen Martial […]

Kyusho Jitsu – Culemborg

Yashindo Kyusho Jitsu Eendenkooi 3, Culemborg

Bij Yashindo Kyusho Jitsu kun je lessen volgen in de Kyusho Jitsu. Met Kyusho Jitsu vertellen wij en laten je ervaren hoe technieken die je al in je eigen Martial […]

Kyusho Jitsu / Dim Mak Oirschot

Kyusho Jitsu Oirschot Industrieweg 9c, Oirschot

Bij Kyusho Jitsu Oirschot kun je lessen volgen in de Kyusho Jitsu / Dim Mak en martiale Qi Gong. Met Kyusho Jitsu/ Dim Mak kun je leren waar je je […]

Kyusho Jitsu – Culemborg

Yashindo Kyusho Jitsu Eendenkooi 3, Culemborg

Bij Yashindo Kyusho Jitsu kun je lessen volgen in de Kyusho Jitsu. Met Kyusho Jitsu vertellen wij en laten je ervaren hoe technieken die je al in je eigen Martial […]